รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Advance in Diabetes Management 2017” เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและรักษา ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกช่วงอายุ

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม D1 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดประชุมวิชาการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เรื่อง Advance in Diabetes Management 2017 เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมี พญ. กานต์สิรี ปาริยกร ผู้อำนวยการ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมและ นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวเปิดงาน

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง Diabetes in Pregnancy โดย พญ.กานต์สิรี ปาริยกร ผู้อำนวยการ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยา คุณวิจิตรา ยะรังษี พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยา เรื่อง Perioperative Management of the Diabetic Patient และเรื่อง Diabetic Emergencies โดย พญ. ปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยา คุณอรนภา เลือดนักรบ พยาบาลวิชาชีพ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต รพ.กรุงเทพพัทยา เรื่อง Update New Diabetes Drugs โดย รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Non-Nutritive Sweeteners โดย คุณวิสสุตา กฤติยานิธิ นักโภชนาการ รพ.กรุงเทพพัทยา

BangkokH2

และการ work shop เรื่อง Diabetes and Exercise โดย พญ.วรวรรณ ซุ้นสุวรรณ แพทย์กายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพพัทยา คุณ สิริพร อ่องแจ่ม และคุณชนันธ์ศิริ สุริโย นักกายภาพ รพ.กรุงเทพพัทยา เรื่อง How to fight Diabetes nephropathy with diet โดย คุณวิสสุตา กฤติยานิธิ และ คุณรุ้งลดา มีแจ้ง นักโภชนาการ รพ.กรุงเทพพัทยา เรื่อง Sodium: hide and seek โดย คุณมนทิพย์ ร่าเริงวิจิตร และคุณนาเดีย ศรีอดุลย์พันธุ์ นักโภชนาการ รพ.กรุงเทพพัทยา ซึ่งในแต่ละเรื่องเป็นหัวข้อ สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้กว่า 130 ท่าน

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์ฯที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ซึ่งให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในทุกช่วงวัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง และนักโภชนาการ ที่ให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ รพ.กรุงเทพพัทยา โทร.1719