สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เชิญร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ฟรี!!!

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดรับสมัครโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(เฉพาะนักเรียน)

นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เผยว่า ทางสวนสัตว์ฯได้ จัดทำโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นโครงการต้นแบบที่ทำการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกิจกรรมการให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยจัดแผนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านทักษะและประสบการณ์จริง พร้อมการบูรณาการองค์ความรู้ของสวนสัตว์ให้เข้ากับมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ประกอบกับในปัจจุบัน ยังได้นำแนวพระราชดำริ ?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? มาผนวกเข้าไว้เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการทางสังคมด้านการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง อันจะเป็นการปูพื้นฐานทางสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคมในอนาคตควบคู่ไปกับการมาพักผ่อนหย่อนใจโดยจัดความพร้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สามารถให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และ เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพของเยาวชน และครอบครัวในการปลูกฝัง ให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการบูรณาการความรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริงโดยกิจกรรมในปีนี้เน้นทักษะให้ผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) โดยการทำกิจกรรม Walk Rally

นายสุริยา กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ต้องเป็นโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบตามหลักเกณฑ์จากสวนสัตว์ฯ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รับเข้าร่วมโครงการเฉพาะประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ไป-กลับ 1 วัน เท่านั้น

การเข้าเรียนครบหลักสูตรประเภทไปกลับ 1 วัน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และประเภทค่ายพักแรม เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันแรก จนถึง 13.00 น.ของวันถัดไป จะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ได้แก่ วิทยากร และอาหาร ในกรณีที่มาไม่ครบหลักสูตรจะไม่จัดอาหารให้ แต่จะจัดวิทยากรในการเรียนการสอนให้

ทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนฯ สวนสัตว์ขอความร่วมมือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าโดยเลือกสัตว์ป่า 1 ชนิด และบริจาคเป็นค่าอาหารสัตว์คนละ 1 บาท หรือตามความศรัทธาของโรงเรียน

สำหรับเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ ใบสำคัญยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายชื่อนักเรียน และคณะครู โดยเอกสารจะต้องส่งมาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หลังจากติดต่อจองวัน เวลา ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม สนใจติดต่อได้ที่ 038 ? 318444 ต่อ 310 www.kkopenzoo.com